EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE (Cod COR 242213)

    CURS AUTORIZAT A.N.C.
Derulare curs   03.04-19.05.2023
Desfășurare curs   Curs ONLINE / SALĂ
Descarcă Cererea de înscriere   Descarcă Declarația pentru cursuri online
Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP   28/CPV 80530000-8

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acceseze sau să implementeze proiecte europene și își propune dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare redactării cererilor de finanțare. În suportul de curs sunt incluse exemple de bună practică, spețe, situații concrete, întâlnite atât în etapa de elaborare a cererii de finanțare, cât și în etapa de implementare.

În cadrul cursului se pune accent pe familiarizarea participanților cu documentele de referință, precum ghidul solicitantului, grila de evaluare, manualul beneficiarului, dar și cu mediul legistativ românesc și european, proceduri, regulamente, instrucțiuni obligatorii în procesul de implementare. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

Obiectivul general al cursului este să formeze specialiști capabili să analizeze și înțeleagă cerințele din ghidul solicitantului, condițiile de eligibilitate, să estimeze realist resursele necesare elaborării cererii de finanțare (resurse umane, materiale și financiare).

Obiective specifice – la sfârșitul cursului participanții vor fi în măsură să:

 1. Elaboreze strategia de proiect: definirea activităților și a subactivităților, corelarea cu resursele și rezultatele așteptate;
 2. Redacteze componentele cererii de finanțare: definirea obiectivelor, contextul și justificarea solicitării, estimarea resurselor și elaborarea bugetului precum și a planului de achiziții;
 3. Urmărească procesul de evaluare și de contractare;
 4. Elaboreze planul de implementare

 Tematica cursului

Tematica cursului va răspunde următoarelor întrebări:

 •    care sunt programele de finanțare prin care se pot accesa bani europeni nerambursabili pentru diferite nevoi de dezvoltare
 •    care sunt pașii pentru obținerea unei finanțări nerambursabile
 •    cum se completează o cerere de finanțare
 •    cum se accesează fondurile europene și cum se utilizează corect
 •    ce implică din partea unei instituții gestionarea unui proiect finanțat din fonduri structurale
 •    nereguli și fraude în realizarea și derularea proiectelor ce beneficiază de cofinanțare europeană.

Se va lucra pe baza Ghidului Solicitantului și se vor prezenta exemple de bună practică

După absolvirea cursului de EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului:180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 1700 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect