Oferta Educațională

Programele de pregătire se vor desfășura în condițiile constituirii unei grupe de minim 10 persoane

Programul de pregătire va fi finalizat cu un examen, susținut în fața comisiei formată din experți din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Pentru dezvoltarea paletei vaste de cursuri si pentru livrarea în cele mai bune condiții a acestor programe de pregătire, oferta educațională a ICI Bucuresti cuprinde următoarele programe acreditate:

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (COD COR 242231)

Descriere

Ca urmare a aplicării directe a GDPR, organizațiile sunt obligate să desemneze un astfel de responsabil, care va trebui să realizeze următoarele:

• Informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal
• Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat
• Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea precederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
• Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal
• Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal
• Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
• Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal
• Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
• Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
• Aplicarea procedurilor de calitate

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”: STUDII SUPERIOARE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original si copie)
 • Vechime în muncă de minim 1 an
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 1000 lei

Programă (studii superioare)

MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI (COD COR 121118)

Descriere

Ocupația „Manager securitatea informației” (cod COR 121118), reprezintă o specializare a personalului care activează în domeniul IT (tehnologia informației), dedicată persoanelor care gestionează, realizează designul, supraveghează și evaluează securitatea informațională a unei organizații

Ocupația „Manager securitatea informației” se adresează persoanelor (fizice) care proiectează, dezvoltă și gestionează securitatea informațiilor organizaționale și care au experiență în domenii precum Guvernanța securității informaționale; Managementul riscului informațiilor; Dezvoltare programului de securitate a informațiilor; Managementul programului de securitate a informațiilor; Managementul incidentelor.

Competențele obținute in urma absolvirii programului de pregătire sunt:

 • Stabilirea strategiei si managementului in domeniul securitatii informației, armonizate
  cu strategia organizatiei
 • Stabilirea cadrului de management al securității informației
 • Stabilirea domeniului de securitate și managementul resurselor informationale
 • Planificarea sistemului de management al securității informației pe baza riscurilor și cerințelor
 • Aplicarea instrumentelor și metodelor de îmbunățătire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • Evaluarea sistemului de management al securității informației
 • Gestionarea incidentelor de securitate a informației cu scopul minimizării impactului acestora asupra afacerii.
 • Implementarea și urmărirea planului de acțiuni in domeniu
 • Consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității informațiilor
 • Proiectarea măsurilor de securitate organizațională și de resurse umane necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informației
 • Managementul accesului la resurse și informații
 • Proiectarea măsurilor de securitate în procesele operaționale
 • Proiectarea măsurilor de securitate IT&C
 • Proiectarea măsurilor de securitate ale organizației in concordanță cu analiza de risc la securitatea informației
 • Integrarea cerințelor de securitatea informației la nivelul organizației stabilite in contractele și activitățile terțelor părți

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “MANAGER SECURITATEA INFORMAȚEI”: STUDII SUPERIOARE TEHNICE CU DIPLOMĂ DE LICENȚĂ.

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diploma de licență sau adeverință de absolvire a unei facultăți cu profil tehnic
 • Vechime în muncă de minim 2 ani
 • Aviz medical: APT MEDICAL
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 1000 lei

Programă (studii superioare)

DESIGNER PAGINI WEB (COD COR 216613)

Descriere

Designerul de pagini de web (studii medii) este liantul între clienţii, persoane juridice sau persoane fizice, fiecare cu nevoile lor şi tehnologia de promovare prin pagini web atât şi structura tehnologică a internetului, mediul specific în care sunt instalate-publicate, găzduite, promovate şi vizitate paginile diferitor clienţi de către vizitatorii din întreaga lume. Este cel care face transferul de informaţia primită de la client, sub o anume formă, într-o manieră cât mai apropiată de vizitatori.

Designerul de pagini web pune în practică cunoştinţe din domeniul marketing, realizează analize şi sinteze, pentru a descoperi cerinţele vizitatorilor şi clienţilor, are aptitudini specifice proiectanţilor în domeniul tehnologiei informaţiei dar şi calităţile unui artist cu ajutorul cărora modelează sit-urile. El reuşeşte să îmbine datele tehnice într-o structură artistică cât mai plăcută şi funcţională.

Întrucât proiectarea unei pagini web presupune activităţi din domenii conexe, este necesară munca în echipe de webdesigneri care să conlucreze la realizarea acestor lucrări complexe.

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “Designer pagini web (studii medii)”: STUDII MEDII

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original si copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 600 lei

Programă (studii medii)

OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ȘI REȚELE (COD COR 351101)

Descriere

Pentru a desfăşura activităţile presupuse de ocupaţie, operatorul calculator electronic si reţele comunica eficient cu utilizatorii si are o permanenta preocupare pentru perfecţionarea propriilor performante.

Procesul de lucru în cazul unui operatorul calculator electronic si reţele este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

 • Asigurarea funcţionării calculatorului, reţelei de calculatoare
 • Asigurarea securităţii datelor şi echipamentelor
 • Asistarea utilizatorilor
 • Întreţinerea calculatorului şi a echipamentelor
 • Instalarea, configurarea calculatorului / reţelei de calculatoare
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, administratorul de reţea, inginerul de sistem, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC ŞI REŢELE”: ÎNVÂȚĂMÂNT LICEAL

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original si copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 600 lei

Programă

PROGRAMATOR AJUTOR (COD COR 351201)

Descriere

Programatorul ajutor participă la elaborarea algoritmului programului, dacă este solicitat de către programator; el elaborează (scrie, codifică) programe sau module de program în limbajul de programare specificat de către programator sau inginerul de sistem, testează module de program/ programe/ aplicaţii cu date de test sau cu date reale, implementează, sub coordonarea programatorului sau inginerului de sistem, programele / aplicaţiile la locul în care vor rula la beneficiar.

Programatorul ajutor monitorizează folosirea corectă a programelor / aplicaţiilor de către beneficiari / utilizatori, instruieşte utilizatorii pentru utilizarea corectă a programului/ aplicaţiei, acordă asistenţă utilizatorilor atunci când situaţia o cere.

Programatorul ajutor salvează periodic şi în situaţii critice programele şi datele de test, păstrează copiile de siguranţă ale programelor/ datelor salvate, restaurează la nevoie programele/ datele salvate şi îi ajută pe utilizatori să-şi recupereze informaţiile.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

 • Elaborarea programului / componentei aplicaţiei software
 • Testarea şi implementarea programului / aplicaţiei
 • Asigurarea securităţii programelor / aplicaţiilor, a datelor de test şi a suporturilor / dispozitivelor de stocare
 • Asigurarea corectitudinii rezultatelor obţinute de program / aplicaţie
 • Instruirea şi asistarea beneficiarilor / utilizatorilor programului/ aplicaţiei
 • Asigurarea necesarului de componente şi materiale consumabile
 • Gestionarea dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “Programator ajutor”: STUDII MEDII

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original si copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 600 lei

Programă

OPERATOR INTRODUCERE ȘI VALIDARE DATE (COD COR 413201)

Descriere

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

 • introduce şi validează date pe suport electronic
 • gestionează suporţii electronici de date
 • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
 • salvează periodic datelor introduse
 • restaurează la nevoie datele salvate
 • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
 • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

 • Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
 • Organizarea activităţii proprii
 • Utilizarea echipamentelor periferice
 • Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
 • Introducerea şi validarea datelor
 • Prelucrarea datelor
 • Transpunerea datelor pe suport

Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Condiții de înscriere: Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare profesională pentru cursul de “Operator introducere, validare şi prelucrare date” :STUDII MEDII

Acte necesare inscrierii:
 • Formularul de înscriere la curs
 • Diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a bacalaureatului (original si copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Actul de căsătorie (original și copie), dacă este cazul

Tarif: 900 lei

Programă