FORMATOR (Cod COR 242401)

     
Derulare curs   24.04 – 09.06.2023; 11.09-20.10.2023
Desfășurare curs   Curs ONLINE / SALĂ
Examen    
Descarcă Cererea de înscriere   Descarcă Declarația pentru cursuri online
Nr. referință Catalog electronic SICAP/SEAP   16/CPV 80530000-8

Scopul cursului constă în formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de formare a adulților atât în sistem față-în-față, cât și în sistem online. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la formarea profesională a adulților;
 • Realizarea analizei de nevoi privind fomarea profesională a adulților;
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților;
 • Evaluarea competențele inițiale ale participanților la programul de formare profesională a adulților;
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților;
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităților de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităților de formare teoretică;
 • Realizarea activităților de formare practică;
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională a adulților;
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare profesională a adulților;
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

Obiective specifice – la sfârșitul cursului participanții vor fi în măsură să:

 1. Elaboreze o analiză de nevoi pentru formare;
 2. Să proiecteze un program de formare profesională;
 3. Să organizeze și să efectueze activitatea de formare în sistem față-în-față și online;
 4. Să realizeze un plan de predare/seminar în sistem față-în-față și online;
 5. Să utilizeze în mod eficient și adecvat o gamă variată de metode, tehnici și procedee interactive de formare în sistem față-în-față și online;
 6. Să pregătească o temă de predare (la alegere) și să o susțină în sistem față-în-față sau online (la alegere).
 7. Să evalueze activitatea de formare.

După parcurgerea acestui curs participanții vor dobândi capacitatea profesională necesară proiectării, derulării, evaluării și revizuirii activității teoretice/practice de formare desfășurate în instituții specializate sau la locul de muncă.

Tematica cursului

Principalele module vor fi:

 1. Fundamentele procesului de formare profesională a adulților;
 2. Pregătirea programului de formare;
 3. Realizarea activităților de formare;
 4. Evaluarea participanților la formare;
 5. Evaluarea și îmbunătățirea programului de formare.

După absolvirea cursului de FORMATOR se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare (cu diplomă de licență)

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Adeverință din care să rezulte o vechime în muncă de minim 1 an
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 1400 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect